Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden app

Via de Pensioenchecker kan je eenvoudig en snel een indicatie krijgen van je pensioen. Door de app te downloaden en gebruiken ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Je kan de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden vinden en downloaden via pensioenchecker.org/gebruiksvoorwaarden en/of via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

1. Algemeen

1.1 Deze app wordt kosteloos aangeboden door de Pensioenfederatie en aangesloten Nederlandse pensioenuitvoerders gezamenlijk (hierna: de “Aanbieders”).

1.2 De informatie die de app biedt, is niet bedoeld als vervanging voor de informatie die je bijvoorbeeld via je pensioenuitvoerder(s), en/of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan verkrijgen.

1.3 De app en de inhoud daarvan is niet bedoeld als advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

2. Gebruik van de app

2.1 Je kan alleen gebruikmaken van de app als je over een DigiD beschikt. Als je hierover niet beschikt, dan kan je deze aanvragen via digid.nl.

2.2 Wanneer je in de app inlogt met je DigiD, haalt de app (via mijnpensioenoverzicht.nl) de beschikbare gegevens op bij je pensioenuitvoerder(s) en de Sociale Verzekeringsbank. Op basis van deze gegevens (en de door jouzelf in de app opgegeven gegevens) geeft de app een indicatie van je pensioen. Let op: dit betreft dus een indicatie, waaraan je geen rechten kan ontlenen!

2.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilige gebruik van de app. Gebruik bijvoorbeeld altijd het meest actuele besturingssysteem van Apple of Google, zorg dat je apparatuur (smartphone) voldoende is beveiligd tegen onbevoegd gebruik/ misbruik, en ga zeer zorgvuldig om met je DigiID.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om de app te wijzigen, het gebruik van de app te beperken of beëindigen, zowel gedeeltelijk of volledig dan wel tijdelijk of permanent. Waar gepast (en mogelijk) zullen wij je hierover informeren (maar zijn hier evenwel niet toe verplicht).

3. Intellectuele eigendom

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten in deze app berusten bij de Aanbieders van de app (dan wel haar licentiegevers). Je krijgt als gebruiker van de app uitsluitend een persoonlijk gebruiksrecht op de app, welke wij altijd kunnen herroepen. Dit gebruiksrecht eindigt in ieder geval als je de app verwijdert, dan wel in geval wij de beschikbaarheid van de app beëindigen.

3.2 Je mag de app uitsluitend gebruiken waar deze voor bedoeld is. Zo mag je de app bijvoorbeeld niet (i) beschikbaar stellen aan een derde, (ii) reverse engineeren of decompileren, dan wel (iii) gebruiken op een manier die potentieel schadelijk is voor de Aanbieders of op een manier die de rechten van een derde of toepasselijke wet- en regelgeving schendt.

4. Jouw privacy

4.1 Bij het gebruik van de app verwerken wij (tijdelijk) bepaalde persoonsgegevens van je. Hiermee gaan wij zorgvuldig om en in overeenstemming met geldende (privacy)regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming). In onze Privacyverklaring kan je informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze app terugvinden. De Privacyverklaring is te vinden via pensioenchecker.org/privacyverklaring, dan wel via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

5. Aansprakelijkheid

5.1 Deze app is met de nodige zorg ontwikkeld. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de app altijd beschikbaar is of werkt zonder gebreken, dan wel dat de getoonde informatie correct of volledig is. De Aanbieders van deze app aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de app.

5.2 De app kan verwijzingen (links) bevatten naar websites van derden. De Aanbieders van deze app zijn niet verantwoordelijk (en dus ook niet aansprakelijk) voor de inhoud, werking en het gebruik van dergelijke websites.

6. Slotbepalingen

6.1 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen wij te allen tijde wijzigen als daar aanleiding voor is. De actuele (en geldende) gebruiksvoorwaarden kan je vinden via pensioenchecker.org/gebruiksvoorwaarden, dan wel via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

6.2 Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Enig eventueel geschil dat verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Nederland.

Laatst gewijzigd: 29 oktober 2020